Kış mevsimi,mü’minin ilkbaharıdır.[Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/75]


Merhamet etmeyene merhamet edilmez.[Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fedâil 65.]


Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.[Tirmizî, Birr, 33.]


Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz.
[Tirmizi, Zühd 33]


İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
[Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.]


Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir.[Buhari: Edeb 76; Müslim, Birr: 107,108]

Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardir.İlk gelenleri sırayla yazarlar.İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler.” [Muslim, Cum’a 24, (850).]


“İki kardeş (iki arkadaş) iki el gibidir, biri ötekini yıkar.”
(İhya’u Ulum’id-Din, İmam Gazali, cilt. 2, s.365)


“Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah’tan cennet istediğiniz vakit Firdevs’i isteyin.”[Hadis-i Şerif; Tirmizî, Cennet 4]


 

“İnsanoğluna bir vâdi dolusu altın verilse ikincisini ister, ikincisi verilse üçüncüsünü ister; onun gözünü ancak toprak doyurur” (Buhari, Rikak, 10)


Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır.İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır.Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır.Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr , 36)


“Ramazan ayı girince Cennet’in kapıları ardına kadar açılır,Cehennem kapıları sürgülenir ve şeytanlar da zincire vurulur.”(Buhari,Savm 5;Müslim,Sıyâm 1)


“Her kim gönülden inanarak ve karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek Ramazan ayını(teravih vesaire) namazıyla ihya ederse,geçmiş küçük günahları bağışlanır.”(Buhari,İman 37;Müslim,Salâtu’l-musâfırîn 173)


“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cum`a 17, 18; Tirmizî, Cum’a 1, 2; Nesâî, Cum’a 4, 45)


“Kur’ân’ı maharetle okuyan bir insan,Kirâmen Kâtibîn melekleri ile beraberdir.Kur’ân’ı okumada pek mahir olmayıp zorlanarak da olsa okuyan insana iki sevap vardır.”(Buhari,Tevhîd 52;Müslim,Salâtu’l-musâffirîn 243)


“Sizden biriniz silahını din kardeşine karşı doğrultmasın! Çünkü farkında olmadan belki şeytan silahı elinden çıkarıp harekete geçirir(tetikler) de din kardeşini öldürür ve bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır gider.”
(Buhari,Fiten 7;Müslim,Birr 126)


“Kim Kur’an okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına ışığı güneş aydınlığından daha parlak bir taç takılır ve yine onun anne ve babasına değeri dünyalara değişilmez iki elbise giydirilir. Onlar: “Bize niçin giydirildi?” diye sorduklarında; kendilerine: “Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesinden dolayı diye cevap verilir”(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/440.)


Cennete girecek insanların bir kısmının kalpleri âdeta kuş kalbi gibidir.(Allah’ın emir ve yasaklarına karşı fekalade hassas davranırlar;âdeta kuş kalbi gibi tir tir titrerler ve O’na karşı sonsuz bir tevekkül içindedirler.) [Müslim,Cennet 27]


Karanlık gecelerde mescidlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz.” (Ebû Dâvûd, Salât 50; Tirmizî, Salât 166, İbni Mâce, Mesâcid 15 )


“Namazların ilk vaktinde Allah’ın rızası,son vaktinde ise Allah’ın affı vardır.”(Tirmizi,Mevâkît 13)

“Ehl-i Beytim Nuh’un gemisi gibidir; ona binen kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur.”
(Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed, Müsned, III, 157)


“Cebrâil bana vahiy getirmeye başladıktan sonra hangi taşın ve hangi ağacın yanından geçsem, bana mutlaka‘Esselâmü aleyke yâ Resulallah’ derlerdi.”
(Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:307; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:71; el-Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, 8:259.)


“Sahâvet (cömertlik), cennette bir ağaçtır. Dalları dünyaya uzanmıştır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. Bu dal o kişiyi cennete götürmeden bırakmaz.” (Edebü’l- Müfred; et-Tarîku’s-Sâlim)


Çocuklar cennet bahçesinin çiçeği ve dünya hayatının güzel kokulu reyhanlarıdır.( Tirmizi, Birr, 11.)


“Kul bir hata işlediği zaman kalbine simsiyah bir nokta konur.Eğer günahtan kendini çeker,tevbe ve istiğfar ederse kalbi cilalanır,etmez se ta ki;kalbini kaplayıncaya kadar nokta artırılır.” (C.Sağir-2070 , Tirmizi-tefsir 83 ,İ.Mace-tevhit 29 )


“Cinlerin ve insanların asileri hariç, yer ile gök arasındaki her şey, benim Allah’ın Rasulü olduğumu bilir.” (Ahmed, III, 310)


“Ümmetim bir yağmura benzer; önü mü, sonu mu hayırlıdır, bilinmez.” (Tirmizi, Edeb, 81)


“Her peygamberin mustecab (Allah’in kabul edecegi) bir duasi vardir. Her peygamber o duayi yapmada acele etti. Ben ise bu duami Kiyamet gununde, ummetime sefaat olarak kullanmak uzere sakladim (kullanmayi ahirete biraktim). Ona inşaAllah, ummetimden sirk kosmadan olenler nail olacaktir.” (Buhari, Da’avat 1, Tevhid 31; Muslim, Iman 334, (198); Muvatta, Kur’an 26, (1, 212); Tirmizi, Da’avat 141, (3597)


“Allah bir kulu sevdi mi,onu dünyadan korur.Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.”
(Tirmizî,Tıbb 1,(2037).


“Geçmiş ümmetlere nisbetle sizin dünyada kalışınız, ikindi namazı ile güneşin batımı arasındaki vakit kadardır.”
(Buhârî, Mevâkît, 17; Tevhid, 31, 47)


Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Şiirde hikmet vardır.”

(Buhari, Edeb 90; Ebu Davud, Edeb 95, (5010); Tirmizi, Edeb 69, (2847); İbnu Mace, Edeb 41, (3755)


Ümmetim içinde beni en çok sevenlerin bir kısmı benden sonra gelenler arasından çıkacaktır. Onlar beni görebilmek için mallarını ve âilelerini fedâ etmek isteyeceklerdir.”
(Müslim, Cennet, 12)


Ukbe İbn Âmir (r.a) demiştir ki :
Ben,”Ya Resûlallah!Çetin imtihanlara maruz kalınca kurtulmanın yolu nedir ?”diye sordum.Buyurdular ki:”Aleyhine olacak şekilde konuşmaktan sakın,bulunduğun mekânda Cenâb-ı Hakk’ın rızasına matuf işlerle meşgul ol,günah ve kusurların için de gözyaşı dök!”(Tirmizi,Zühd 61)


“Kalbime bahar bulutları gibi dumanlar(perdeler) gelir de,
bu yüzden ben günde yüz defa istiğfar(Rabbime inâbe) ederim.”
(Müslim,Zikr 41)


Ebu’d Derdâ (r.a) demiştir ki :
Resûlullah’ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim :
“İlim tahsil etmek maksadıyla yola revan olan kimseye Allah Teâlâ cennet yollarını açar.Melekler,ilme ve onu tahsil edene karşı hürmet ederek kanatlarını gererler.Göklerde ve yerdeki her şey,hatta su içindeki balıklar bile ilim talibi için Allah’tan rahmet diler.Alimin,âbide(ibadet eden kimseye) üstünlüğü;dolunayın,diğer bütün yıldızlara üstünlüğü gibidir.Âlimler peygamberlerin varisleridir.Peygamberler,miras olarak altın ya da gümüş değil,sadece ilmi bırakırlar.Kim o miras kalan ilimden nasiplenmişse büyük ve değerli bir kısmete nail olmuş demektir.”(Tirmizi,İlm 19;Ebû Davud,İlm 1)

0 comments

  • Hello, guest